Mahachai Christian Wittaya School
Montessori Based on The Bible

เตรียมปฐมวัย-ปฐมวัย 1-3

(Nursery-Preschool)

ประถมศึกษาปีที่ 1-3

(Lower Primary)

ประถมศึกษาปีที่ 4-6

(Upper Primary)

NEW & UPDATE

พิธีมอบเหรียญ The Boys' Brigade (BB) ภาคเรียนที่ 2/2567


พิธีมอบเหรียญ The Boys' Brigade (BB) ภาคเรียนที่ 2/2567

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ยุวยาตรา The Boys' Brigade (BB) 

เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างความเป็นสุภาพบุรุษให้กับเด็กชาย ผ่านบทเรียนและกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและภาคสนาม เพื่อให้ผู้เรียนเติบโต เข้มแข็ง เป็นผู้นำที่ดี สร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติต่อไป


พิธีมอบเหรียญ Girls' Brigade (GB) ภาคเรียนที่ 2/2567


พิธีมอบเหรียญ Girls' Brigade (GB) ภาคเรียนที่ 2/2567

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมยุวสตรี The Girls' Brigade (GB) 

เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างความเป็นสุภาพสตรีให้กับเด็กหญิง ผ่านบทเรียนและกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและภาคสนาม เพื่อให้ผู้เรียนเติบโต เข้มแข็ง เป็นผู้นำที่ดี สร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติต่อไป


ต้อนรับทีมศิษยาภิบาลองค์กรคริสตจักรเมตตากิจ (MCA Thailand) 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน


โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยาให้การต้อนรับทีมศิษยาภิบาลองค์กรคริสตจักรเมตตากิจ (MCA Thailand) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนคริสเตียนต้นแบบ ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรกิจกรรมวิชาลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ในวันที่ 25-27 มกราคม 2567  ณ ค่ายศรียานนท์ ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2/2566 


กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2/2566 

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ตลอดจนทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์

การแสดงคอนเสิร์ต Orchestra เยาวชนกาชาดเกาหลี 


การแสดงคอนเสิร์ต Orchestra เยาวชนกาชาดเกาหลี 

With Hope Concert 13th

วันที่ 4 มกราคม 2567

ณ ห้องประชุมคริสตจักรมหาชัย

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 

ณ ทุ่งธรรมนา จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 

ณ ทุ่งธรรมนา ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และฟาร์มชุมชน จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สนุก มีความสุขผ่านประสบการณ์ตรง 

เรียนรู้การทำงานเกษตร การทำฟาร์ม และการช่วยเหลือกันและกันระหว่างพี่และน้องในชั้นเรียน


ภาพบรรยากาศพิธีมอบเหรียญ  The Girls' Brigade (GB) 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมยุวสตรี The Girls' Brigade (GB) 

เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างความเป็นสุภาพสตรีให้กับเด็กหญิง ผ่านบทเรียนและกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและภาคสนาม เพื่อให้ผู้เรียนเติบโต เข้มแข็ง เป็นผู้นำที่ดี สร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติต่อไป

ภาพบรรยากาศพิธีมอบเหรียญ  The Boys' Brigade (BB) 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยาจัดพิธีมอบเหรียญ  The Boys' Brigade (BB) ซึ่ง ยุวยาตรา The Boys' Brigade (BB) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างความเป็นสุภาพบุรุษให้กับเด็กชาย ผ่านบทเรียนและกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและภาคสนาม เพื่อให้ผู้เรียนเติบโต เข้มแข็ง เป็นผู้นำที่ดี สร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติต่อไป

โรงพยาบาลเจษฎาให้บริการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์อายุในระดับชั้นป.1 ป.5 และ ป.6

โรงพยาบาลเจษฎา ได้เข้ามาให้บริการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์อายุในระดับชั้นป.1 ป.5 และ ป.6 โดยมีรายละเอียดดังนี้

นักเรียนระดับชั้นป.1 จะเป็นการเก็บตกนักเรียนที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์อายุ ประกอบไปด้วย วัคซีน BCG = วัคซีนป้องกันวัณโรค วัคซีน HB = วัคซีนตับอักเสบบี /วัคซีน DT = วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก / วัคซึน OPV = โปสิโอชนิดรับประทานวัคซีน MMR = หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน / วัคซีน JE .= ไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์

นักเรียนหญิงระดับชั้นป.5 ได้รับวัคซีน HPV เป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอซพีวี และนักเรียนระดับชั้นป.6 ได้รับวัคซีน DI - วัคซีนคอตีบ-บาดทะยักฉีด

วันที่ 12 กันยายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา

โครงการอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียน (CPR)

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียน (CPR)

โดยโรงพยาบาลเจษฎาเวชการ เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 10.00 น.- 11.00 น.

ณ บริเวณลานลูกเสือ โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา

กิจกรรมครูตำรวจแดร์  D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education)

กิจกรรมครูตำรวจแดร์  D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education)

ครูตำรวจแดร์เข้ามาให้ความรู้และแนะนำในการปฏิเสธสิ่งเสพติดทุกชนิดแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566  ณ โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา

สัปดาห์พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน

สัปดาห์พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  หัวข้อ "กลับคืนสู่สภาพดี" 

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมตามแบบอย่างพระคริสต์ จัดขึ้นในวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2566

ณ ห้องประชุมคริสตจักรมหาชัย

กิจกรรมทัศนศึกษา  ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี แสวงหาความรู้ รักการเรียน และได้รับประสบการณ์ตรง

แจ้งเปลี่ยนช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน

โปรแกรมการเรียนพิเศษเสริมช่วงเย็น

แจ้งแนวทางปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยาตามมาตรการป้องการโรค Covid-19 ปีการศึกษา 2566 และมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน

"ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้ คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอน"

                                                                        สุภาษิต 1:7